Home l Downloads l Table of Contents l Next Chapter

Tularan Mo Ako
Tungo sa Paglagong Espiritual

Ika-5 Aralin: Ano ang Nagpapatunay ng Aking Pakikipag-ugnayan sa Dios?

"Naliligtas tayo sa pamamagitan ng nag-iisang paraan - pananampalataya, subalit ang pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi kailanman nag-iisa."

- John Calvin

Nakalilito ang nasabing pangungusap, hindi ba? Siyasatin natin ito nang mas malalim. Ang kaligtasan ay tanging gawa ng Panginoon na tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa persona at mga naisakatuparan ni Cristo Jesus, at hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa.

Subalit, ang pananampalataya, upang masabing nakapagliligtas at ganap, ay kailangang patunayan. Hindi natin matatawag na ganap ang pananampalataya kung ito ay hindi nagbubunga.

Ang Biblia ay nagsasabing subukan natin ang ating pananampalataya (2 Corinto 13:5,6).

Ang Pag-ibig sa Dios at Kapwa

1. Pag-ibig sa Dios

Sa ating pagkapanganak na maguli, inilagay ng Dios sa ating puso ang pagnanasang ibigin at purihin Siya.

Mateo 22:37
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Awit 73:25
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I Juan 5:3
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Pag-ibig sa Kapuwa

Isinasaad ng Biblia na "ang pag-ibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin" (Roma 5:5). Ito ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayahang iparamdam ang pag-ibig sa iba. Ang katotohanang ito ay dapat maipamalas sa ating pakikiharap sa ibang tao.

I Juan 2:9,10
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I Juan 3:14
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I Juan 4:7,8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ang I Corinto 13:4-7 ay nagsasalarawan kung ano ang pag-ibig. Pumili ng isang katagang nagsasalarawan sa pag-ibig at magbanggit ng mga paraan kung paano ito maipakikita sa iyong buhay.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Isang Pagkagutom sa Katuwiran

Dahil ang katuwiran ng Dios ay napasa atin (2 Corinto 5:21), ang pangkalahatang anyo ng ating buhay ay dapat nakaparis sa matuwid na pamumuhay.

1. Pagkasuklam sa Kasalanan (Awit 97:10)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Pagsisisi sa Kasalanan (1 Juan 1:8-10)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Pagnanais na Sumunod (1 Juan 2:3-5)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pag-aralan ang Lucas 6:46-49. Ayon sa ika-46 na talata, ano ang pagkukulang ng mga taong nagpapahayag na si Cristo Jesus ang Panginoon?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ano ngayon ang masasabi mo tungkol sa pagpapahayag na si Cristo ay Panginoon?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Unang Pagsasalarawan (Lucas 6:47-48)

Kanino itinulad ni Jesus ang taong nakikinig at sumusunod sa Kanyang Salita?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ikalawang Pagsasalarawan (Lucas 6:49)

Kanino itinulad ni Jesus ang taong walang pagnanais sumunod?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pakikipag-usap sa Dios

Ang isang ligtas na tao ay nagnanasang makipag-usap sa kanyang Panginoon. Sa pagtanggap natin kay Cristo Jesus, ang Espiritu Santo ay nagdadala sa atin upang manalangin sa Dios (Galacia 4:6). Kung gayon, kilala ang isang mananampalataya sa kanyang pagnanasang makipag-usap sa Dios.

Isalarawan ang pagnanasa ni David na makipag-usap sa Dios sa mga sumusunod na talata:

Awit 42:1-3 ________________________________________________________
Awit 119:20 ________________________________________________________
Awit 119:129-131 ___________________________________________________

Bagong Buhay (2 Corinto 5:17)

Ang buhay ng isang ligtas na tao ay nakatakdang dumanas ng mga pagbabago. Maaaring dahan-dahan, ngunit ang mga pagbabagong ito ay dapat lumabas sa buhay. Kung walang pagbabago, maaaring hindi ganap ang pananampalataya.

1. Paglagong Espiritual (Filipos 1:6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Mula sa Pagiging Palalo Tungo sa Pagpapakumbaba (Santiago 4:6b)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Isang Maamong Dila (Mateo 15:18; Santiago 3:1-12)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Mabubuting Gawa (Santiago 2:14; Efeso 2:10)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Paghahanda sa Susunod na Aralin

1. Pagbulaybulayan ang 2 Corinto 13:5,6. Naipakikita ko ba ang mga palatandaan ng ganap na pananampalataya? Ano ang tunay na pananampalataya?
2. Sagutin ang ika-6 na aralin.
3. Isaulo ang Santiago 1:22.

Download in Word Document file!

Copyright (c) 1995 NICKY JOYA
EBFC, Inc., Mandaluyong City
Philippines

Home l Downloads l Table of Contents l Next Chapter