Home l Downloads l Table of Contents l Next Chapter

Tularan Mo Ako
Tungo sa Paglagong Espiritual

Mga Aralin

Pambungad

Panimula

Aralin 1:  Sino si Cristo Jesus?

Aralin 2:  Ano ang Naisakatuparan ni Cristo Jesus?

Aralin 3:  Paano Ako Magkakaroon ng Tamang Pakikipag-ugnayan sa Dios?

Aralin 4:  Ano ang Kalakip ng Aking Pakikipag-ugnayan sa Dios?

Aralin 5:  Ano ang Nagpapatunay ng Aking Pakikipag-ugnayan sa Dios?

Aralin 6:  Paano Ko Maisasagawa ang Aking Pakikipag-ugnayan sa Dios?
             (Ang Buhay sa Kapangyarihan ng Espiritu)

Aralin 7:  Paano Ko Maisasagawa ang Aking Pakikipag-ugnayan sa Dios?
             (Ang Bagong Pagkakakilanlan ng Mananampalataya)

Aralin 8:  Bakit Ko Dapat Pag-aralan ang Biblia?

Aralin 9:  Paano Ko Dapat Pag-aralan ang Biblia?

Aralin 10: Bakit at Paano Ako Dapat Manalangin?

Aralin 11: Paano Ako Mamumuhay Nang Matagumpay?
              (Pakikipagtuos sa Laman)

Aralin 12: Paano Ako Mamumuhay Nang Matagumpay?
              (Paglaban sa Sulsol ng Sanglibutan)

Aralin 13: Paano Ako Mamumuhay Nang Matagumpay?
              (Pananagumpay sa Paraan ng Diablo)

Aralin 14: Ano ang Iglesya? Bakit Ako Dapat Umanib Dito?

Aralin 15: Ano ang mga Tungkulin Ko Bilang Kaanib ng Iglesya?

Aralin 16: Ano ang Bautismo at Comunion?

Karagdagan

Download in Word Document file!

Copyright (c) 1995 NICKY JOYA
EBFC, Inc., Mandaluyong City
Philippines

Home l Downloads l Table of Contents l Next Chapter